The Doyen of the Association


Sir Datar Singh (1948-54)
Shri Kashinath Prabhunath Damle (1955-56)
Dr. K.C. Sen (1956-57)
Dr. L.C. Sikka(1958-59)
Dr. Zal Rustam Kothavalla(1960-61)
Dr. D.N. Khurody(1962-63)
Dr. Verghese Kurien(1964-65)
Dr. S.C. Ray(1966 and 1977-78)
Dr. K.K. Iya(1967)
Dr. P. Bhattacharya(1968-72 and 1985)
Shri Gopala Menon Gopinath (1973-75)
Shri P.H. Bhatt (1979-82)
Shri A.K. Ray Chaudhuri (1983-84)
Shri B.P.S. Puri (1985-86)
Dr. R. Nagarcenkar(1987-90)
Dr. R.K. Patel(1991-93)
Dr. R.P. Aneja (1990-91 and 1993-94)
Shri Animesh Banerjee (1994-2007)
Dr. N.R. Bhasin (2007-2016)
Shri Arun Narke (2017)
Dr. G S. Rajorhia (2018-2022)